Artikel 1. Definities

BlommaBerg: de BlommaBerg v.o.f. ofwel opdrachtnemer, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73568031.

Opdrachtgever: de persoon of de organisatie die een opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Werkzaamheden: workshops, trainingen, consultancywerk, etc. die door BlommaBerg worden verzorgd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die BlommaBerg uitvoert. Er zijn gevallen waarbij wij de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever hanteren; dit komen wij in onderling overleg voorafgaand aan de opdracht overeen.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en voorstellen van BlommaBerg zijn vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst als de opdrachtgever de aanbieding of het voorstel schriftelijk en/of via e-mail heeft bevestigd aan BlommaBerg. BlommaBerg is niet aansprakelijk wanneer degene die namens de opdrachtgever optreedt niet bevoegdheid is tot het geven van een opdracht.

Een overeenkomst wordt alleen gewijzigd of aangevuld, wanneer beide partijen dit zijn overeengekomen en dit schriftelijk en/of via e-mail is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

Prijsopgaven worden gedaan in een offerte en deze prijzen zijn exclusief btw. In de offerte specificeert BlommaBerg exact de opbouw van de prijsopgave en deze dient – na akkoord van de opdrachtgever – als input voor de facturatie.

De tarieven zijn exclusief kosten voor locatie en bijbehorende kosten zoals die van koffie/thee/lunch etc. tenzij anders vermeld.

De tarieven zijn exclusief reiskosten (0,30 euro per kilometer) en eventuele verblijfkosten.

De in de offerte geldende tarieven zijn geldig tot 3 maanden na de offertedatum.

Artikel 5. Betaling

Tenzij we anders zijn overeengekomen, betaalt de opdrachtgever de door BlommaBerg verzonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum.

Wanneer de betaling uitblijft stuurt BlommaBerg een herinnering.

We gaan ervan uit dat wij er gezamenlijk altijd uitkomen, maar als iedere reactie uitblijft heeft BlommaBerg het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of om de overeenkomst tussen beide partijen te ontbinden. Daarbij behoudt BlommaBerg onverminderd het recht om het verschuldigde bedrag alsnog te vorderen.

Artikel 6. Bepaling met betrekking tot de workshops en trainingen

De opdrachtgever zorgt ervoor dat de benodigde faciliteiten aanwezig zijn om BlommaBerg haar werk goed uit te laten voeren. De faciliteiten verkeren dus in een goede technische staat en deze voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Artikel 7. Verhindering van de opdrachtnemer

Laten we hopen dat het niet nodig is, maar indien BlommaBerg op de afgesproken datum verhinderd is als gevolg van ziekte of een andere dringende omstandigheid, dan zal zij:

  1. de workshop of training in overleg met opdrachtgever verplaatsen naar een andere datum;
  2. desgewenst en indien mogelijk zorgdragen voor een vervanger;
  3. als zowel optie a. als b. uit dit artikel niet lukken, beëindigen partijen de overeenkomst, waarbij BlommaBerg vanzelfsprekend het afgesproken bedrag voor de betreffende opdracht kwijtscheldt of restitueert als de opdrachtgever al betaald heeft.

BlommaBerg is in geen enkel geval schadeplichtig en dus ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet doorgaan van de opdracht. 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever

De opdrachtgever kan een eenmaal gesloten overeenkomst vóór of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk beëindigen. De opdrachtgever is in dat geval de volgende annuleringskosten verschuldigd aan BlommaBerg:

  • Bij annulering tot vier weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs, of de werkelijke voorbereidingskosten indien deze hoger uitvallen;
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
  • Bij annulering binnen twee weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

In alle gevallen brengt BlommaBerg reeds gemaakte kosten (van bijvoorbeeld materialen of geboekte hotels en vliegtickets) en voorbereidingsuren voor de opdracht in rekening. Beëindiging c.q. opzegging van een overeenkomst geschiedt altijd schriftelijk.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer

BlommaBerg heeft het recht om de overeenkomst (zonder rechterlijke tussenkomst) direct te ontbinden wanneer:

  1. de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van een of meerdere verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortkomen;
  2. de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of wanneer aan hem voorlopig of definitief surseance wordt verleend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

BlommaBerg is niet aansprakelijk richting opdrachtgever en/of derden voor wat voor schade dan ook en ongeacht waardoor de schade is ontstaan die direct of indirect het gevolg is of kan zijn van de uitvoering van de overeenkomst. BlommaBerg wordt nadrukkelijk door de opdrachtgever tegen aanspraken van derden gevrijwaard.

De aansprakelijkheid van BlommaBerg is sowieso beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst die zij met de opdrachtgever is aangegaan.

BlommaBerg stelt de inhoud van workshops en trainingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden in het cursusmateriaal dan wel voor hetgeen tijdens de lezingen en/of de trainingen wordt verkondigd. Zij is dus ook niet aansprakelijk voor het handelen van de opdrachtgever of de deelnemers naar aanleiding van haar bijdrage.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Alle documentatie en materialen die BlommaBerg inbrengt in onze programma’s zijn ons intellectueel eigendom. Het is opdrachtgever en aanwezige deelnemers van bijeenkomsten, trainingen, workshops, e.d. niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BlommaBerg (een deel van) van de documentatie en/of materialen te kopiëren, verspreiden, openbaar te maken of te bewerken.

Opdrachtgever verkrijgt door deelname aan een activiteit van BlommaBerg enkel de gebruikrechten op door BlommaBerg geleverde diensten en materialen. Het is opdrachtgever niet toegestaan het genoemde materiaal te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren, tenzij BlommaBerg hier haar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Zonder afbreuk te doen aan de eigendomsrechten van opdrachtgever, geeft opdrachtgever BlommaBerg toestemming om als onderdeel van haar promotionele activiteiten, in algemene termen, over de opdracht te communiceren

Artikel 12 Opslag en verwerking van persoonlijke gegevens

De opdrachtgever verleent toestemming om de verstrekte (persoons)gegevens binnen de organisatie van BlommaBerg te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen BlommaBerg en van eventueel door BlommaBerg ingeschakelde derden voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, zijn BlommaBerg en door BlommaBerg ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingezette derde partijen, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever.

Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is BlommaBerg niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel daartoe verplicht, zal Opdrachtgever de inhoud van offertes en/of andere concurrentiegevoelige uitingen van BlommaBerg, niet aan derden openbaren.

BlommaBerg en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 14. Geen geweldige klantervaring

BlommaBerg hoopt natuurlijk dat opdrachtgever enthousiast is over haar bijdrage. Als de opdrachtgever niet tevreden is, laat dit dan binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht weten. Wij gaan ervan uit dat we hier samen uitkomen en zullen altijd naar een oplossing zoeken die voor beide partijen werkt.

Indien BlommaBerg van mening is dat het om een gegronde klacht gaat, zullen wij een voorstel ter afhandeling van de klacht doen. Niet voor niets spreken wij vrijwel dagelijks over geweldige klantervaringen, dus wij zullen er alles aan doen om uw ervaring alsnog positief te maken. Ons aanbod is geldig tot 14 dagen na ons voorstel. Daarna is BlommaBerg niet langer aan het voorstel gebonden en zal de opdrachtgever geen verdere aanspraken kunnen maken richting BlommaBerg.

Artikel 15. Geschillenregeling

Op alle door BlommaBerg verstrekte aanbiedingen, opdrachten en tot stand gekomen overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.